Kategorie: Aktuality

Průvodní a souhrnná zpráva k odhadu nákladů

Projekční a znalecká kancelář Ing. Miloslav Ženka vypracovala zprávu k odhadu nákladů na opravu kostela sv. Marie Magdaleny. Celá zpráva je k přečtení zde.

Investor: občanské sdružení.

Vypracoval: Ing. Miloslav Ženka červenec 2008
Skladba:
Průvodní zpráva
Schéma půdorysu měř. 1: 200
Rozpočet s informativním výkazem výměr
Fotodokumentace
Katastrální mapa
Materiály o odvětrávaných podlahách IGLÚ

 


A. Průvodní zpráva
Dokumentace a rozpočet je zpracován na základě požadavků investora v zastoupení JUDr. Radomila Macka, který hodlá vysušit stávající zdivo kostela sv. Máří Magdalény v obci Lanškroun. Kostel byl postaven v roce 1827 na původních základech a zbytcích sklepů Augustiánského kláštera, v roce 1912 byl kostel opatřen makovicí s křížem. Vzhledem ke svislé trhlině uprostřed lodě kostela lze předpokládat, že pod základy se na části půdorysu mohou vyskytovat sklepní prostory, nelze vyloučit i dodatečné náklady na zásyp a zhutnění sklepních prostor. Tuto skutečnost lze potvrdit jen vybouráním podlahových konstrukcí.

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
Stávající území je zastavěné v souladu s územním plánem a v okolí se nalézají rodinné domy a provozní objekty. Vedle kostela je park, který umožní šetrné skladování materiálu a vybudování zařízení staveniště. Dále kostel sousedí s chodníkem ulice Nádražní a 5.května. Chodník je zpevněn živičným povrchem.

B. Souhrnná zpráva
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
Architektonické řešení nebude stavebními úpravami dotčeno. Stavba je částečně napojena na inženýrské sítě obce.
Dispoziční řešení
Nebude stavebními úpravami dotčeno.

2. Stavební úpravy a stabilita
Dle schématu půdorysu přiloženému ke zprávě, musí být staticky zajištěn obloukový nosník nad oltářem, neboť vykazuje nebezpečné šikmé trhliny. V rozpočtu je uvažováno se dvěma profily I č. 36, které budou svařeny a kotvami spojeny s obloukovým nosníkem.
K vysušení zdiva a podlah místností kostela je v rozpočtu uvažováno s provětrávanou podlahou systému IGLÚ s větracím potrubím vyvedeným do exteriéru a štěrkovým ložem. Původní podlahové konstrukce budou vybourány. Z vnější strany obvodové ho zdiva kostela je uvažováno s výkopy o hl. 800 mm, přiložením nopové folie o výšce 20 mm na zdivo a vyvedením folie pod kamenný obklad. Stávající kamenný obklad soklu kostela by mohl být sejmut a zpětně osazen na delší trny. Tak aby vznikla provětrávaná mezera mezi zdí kostela a obkladem. Obklad by mohl být zakončen kamennou římsou s provětrávací štěrbinou mezi římsou a obkladem. V rozpočtu je uvažováno se zasypáním rýh a provedením opravy živičného chodníku.
Stávající oltář je z části osazen na vlhké půkruhové zídce. Tato zídka musí být ubourána a v rozpočtu je uvažováno s vybudováním nové zídky na provětrávané podlaze z bloků Porotherm. Zídka bude opatřena štukovou omítkou.
Stávající vnitřní omítka kostela je u podlahy částečně opadaná a jsou zde patrny vyluhované soli. Pro zlepšení vysušení zdiva by měla být nahrazena omítka do výše cca 1,2 m sanační omítkou.
V nákladech na tuto částečnou rekonstrukci nejsou odhadnuty další práce nutné k rekonstrukci celé stavby, včetně zajištění méně nebezpečných trhlin, výmalby, rekonstrukce krytiny a klempířských výrobků. Případně elektroinstalace a vytápění.
Hledisko požární bezpečnosti, hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrana proti hluku a řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, není stavebními úpravami dotčeno.
V odhadovaných nákladech na částečnou rekonstrukci je uvažováno i s odhadem nákladů na archeologický průzkum 150 000,-Kč, projektové práce 300 000,-Kč, vyššími náklady na kulturní památku 80 000,-Kč, a zařízením staveniště cca 50 000,-Kč. K celkovým nákladům je připočteno DPH 19 %.

Celkové náklady na částečnou rekonstrukci (podlahy, vysušení zdiva a statické zajištění obloukového nosníku (žebra) odhaduji na zaokrouhlenou částku:

3 875 000,-Kč

Tato dokumentace nenahrazuje stavební průzkum, předprojektovou a projektovou přípravu. Náklady jsou odhadovány a mají informativní charakter.


V České Třebové dne 24. 7. 2008 Vypracoval:
Ing. Miloslav Ženka

 

Komentáře rss


Strana:  1

nebyly přidány žádné komentáře