Stanovy  „Spolku pro zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně"

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název sdružení: „Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely"
Sídlo sdružení: Husova 587, 563 01 Lanškroun.

Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením osob, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, které spojuje zájem se aktivně podílet na  udržení církevního charakteru kostela sv. marie Magdaleny v lanškrouně.
Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a)úsilí o zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro církevní účely
b)dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela
c)pomoc při zajištění finančních prostředků určených na opravu tohoto kostela
d) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  města Lanškroun a jeho okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití 
e) podpora dalších forem účasti veřejnosti na rekonstrukcích  tohoto kostela
f) pomoc při pořádání kulturních akcí nerušících liturgický charakter kostela
g) pomoc při úplné obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Členové sdružení se zejména zavazují :

a) podporovat současné určení jmenovaného kostela k liturgickým účelům a v rámci  zákonných předpisů kvalifikovaně vyjadřovat svůj nesouhlas s převedením kostela z majetku římsko katolické církve a k jeho využití pro světské účely.

b) svojí dobrovolnou pracovní činností, popř. dobrovolným poskytnutím peněz,práce nebo jiných vhodných věcí, podílet se na rekonstrukcích kostela sv. Marie Magdaleny,

c) podílet se na informační a poradenské činnosti pro občany města Lanškroun a jeho okolí stran stavu kostela a jeho využitelnosti snaží

d) ve spolupráci s římskokatolickou církví  spolupracovat při obnově původního stavu kostela a při jeho využívání pro liturgické či příležitostné neliturgické aktivity

e) podílet se a osobně zajišťovat kampaň na obnovu tohoto kostela ,vyhledávat možnosti finančního krytí této obnovy včetně získávání sponzorů a donátorů

Čl. 5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze sdružení prostou většinou na svém nejbližším jednání. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede seznam členů.

2. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení každý, kdo projeví zájem o spolupráci a jedná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Čestným členem se může stát zejména osoba, která se významnou měrou mimo rámec činnosti sdružení zasloužila o dosažení hlavního cíle sdružení. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na základě návrhu výboru, nebo kteréhokoli člena sdružení.

3. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze sdružení; fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje členská schůze na svém časově prvním zasedání poté, kdy se právnická osoba stala členem sdružení. Čestní členové sdružení mají hlas poradní. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení, tj. zejména na základě svého volného uvážení poskytnout pro dosažení hlavního cíle sdružení vlastní pracovní činnost, finanční prostředky, nebo jiné vhodné věci
e) dle svých možností přispívat ročně členským příspěvkem k úhradě nákladů činnosti sdružení, nejméně však ve výši 100,-Kč ročně.

4. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) hájit dle svých možností zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se v co nejširší možné míře jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

5. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,
b) úmrtím člena sdružení, zánikem právnické osoby, která je členem sdružení
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy nebo jiným způsobem narušuje řádný chod sdružení.

Čl. 6
Organizační uspořádání

Strukturu orgánů sdružení tvoří :
a ) členská schůze,
b) výbor,
c) další orgány zřízené rozhodnutím členské schůze.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžadují-li tyto stanovy počet vyšší a je oprávněna:

a ) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) zvolit členy výboru sdružení a jeho předsedu, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat,
c) rozhodovat podle potřeb sdružení o zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení, pověřovat členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat,
d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem,
e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
f) určovat koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
g) volit čestné členy sdružení,
h) rozhodovat o vyloučení člena ze sdružení dvoutřetinou většinou všech členů sdružení,
i) rozhodnout o zániku sdružení
j) schvalovat nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů přihlášky zájemců o členství ve sdružení.

2. Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti sdružení, případně změnit jakékoli rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možné.

3. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Nesvolá-li výbor členskou schůzi do jednoho měsíce od doručení žádosti členů sdružení, jsou členové sdružení oprávněni svolat ji sami. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze prostou většinou na ní přítomných členů sdružení, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení a jeho funkční období je tři roky. Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi. V čele výboru stojí jeho předseda, který je volen na dobu jednoho roku členskou chůzí z členů výboru. Předseda výboru řídí zasedání výboru a zasedání členské schůze.

2. Výbor sdružení má 5 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor přijímá usnesení prostou většinou hlasů svých členů.

3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové výboru, kteří se jednání zúčastnili.

C. Další orgány

Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, mluvčí, atp.) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

D. Přípravný výbor

Jménem sdružení až do vytvoření orgánů uvedených v čl. 6 písm. A. - B. těchto stanov jedná ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přípravný výbor.

Čl. 7
Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. 8
Jednání jménem sdružení

K jednání jménem sdružení se vyžaduje společné jednání předsedy výboru a alespoň dalších dvou členů výboru. V písemném styku vůči třetím osobám se vyžaduje podpis předsedy výboru a alespoň dalších dvou členů výboru připojených k nadepsanému nebo natištěnému názvu sdružení.

Čl. 9
Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. Prostředky sdružení jsou dále používány na krytí administrativně - správních výdajů orgánů sdružení a služeb a prací nutných k činnosti sdružení.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Po skončení hospodářského roku podává výbor zúčtování hospodářského roku členské schůzi. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů členů sdružení. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, bude veškerý majetek sdružení bezplatně převeden rovným dílem  na stávající členy sdružení,kteří ve stejném poměru převezmou i závazky sdružení.

Čl. 11
Závěr

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení.
3. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 8.7.2007, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.

 

Tyto stanovy byly projednány a schváleny přípravným výborem sdružení dne 11.07. 2007.

Dne 10.10. 2007 se uskutečnila ve smyslu čl.6 písmeno A členská schůze,která
zvolila z přípravného výboru sdružení tyto členy výboru jako statutárního a
výkonného orgánu sdružení:


Jozef Šikula-předseda výboru
bytem Rybniční 309
56301 Lanškroun

Ing. Jaroslav Dajč-jednatel
bytem Lázeńská 638
56301 Lanškroun

Mgr.Eva Latifová-zapisovatelka a mluvčí
bytem Husova 587
56301 Lanškroun

Ladislav Pavlas-pokladník
bytem Mánesova 381
56301 Lanškroun