Kategorie: O životech světců

Svatý Jakub starší, apoštol

Jakub Starší byl jedním z Kristových učedníků a spolu s Petrem patřil k jeho nejbližším přátelům...

Svatý Jakub starší, apoštol

Jakub Starší byl jedním z Kristových učedníků a spolu s Petrem patřil k jeho nejbližším přátelům.Byl svědkem mnoha zázraků a mnoho jich také vykonal. Byl popraven na rozkaz Heroda Agrippy v Jeruzalémě kolem roku 42.Jeho žáci pak převezli jeho tělo do Hispánie, dnešního Španělska a pohřbili je na břehu Atlantiku, na místě, kde končí Evropa.Podle názoru některých historiků totiž právě Jakub Starší přinesl dotéto země křestanství.Jakubův hrob však byl postupně zapomenut.

V roce 711 vpadli do Španělska Berbeři, Maurové ze severní Afriky.Překročili úžinu, která pak dostala jméno po jejich vůdci , byl to Džebel-Al-Tárik.Invaze byla blesková,Maurové obsadili celý Pyrenejský poloostrov ,roku 714 překročili Pyreneje a roku 720 už byli v Jižní Francii.Francouzský král Karel Martell je porazil v bitvě u Poitiers a zastavil tak invazi islámu do Evropy.Pouze Barcelona zůstala v rukou křestanů.

Maurové nazvali porobenou zemi Andalusie a zavedli svou daňovou soustavu i mince.Střediskem se stala Cordoba.

Na počátku 9. století mělo několik významných lidí zvláštní sen : viděli hvězdy, jak je vedou, ukazují na jedno místo na břehu Atlantiku.Mnoho lidí vidělo onu zvláštní záři, šli za ní a pod nánosem křovin objevili mramorovou klenbu hrobky a světcovy ostatky.Místo dostalo název Compostella,tj. Pole hvězd, Santiago de Compostella tedy znamená Svatý z hvězdnéhopole.

Tyto události se staly hybnou silou velkého povstání křestanského Španělska proti Maurům.Podle legendy se sám světec těchto bojů účastnil jako rytíř na bílém koni, dodával ostatním odvahu.

V 10. století tedy začala španělská reconquista, tedy znovudobývání vlastní země.Probíhala v několika fázích téměř 500let.Hrdinou 1. fáze reconquisty byl rytíř Rodrigo Cid a velkým úspěchem této fáze bylo vztyčení křestanského kříže v Toledu, ve středu poloostrova.Vrcholná fáze reconquisty začala roku 1212 : r. 1236 dobyli Španělé Cordobu,r.1238 Valencii,r.1248 Sevillu a r.1265 Cádiz.Na konci 13. století zůstala Maurům pouze jediná provincie na jihovýchodním pobřeží-Granada.V roce 1492 pak Španělé dobyli i toto poslední území Maurů.

Tradice kajícné pouti ke hrobu svatého Jakuba začala již v 9. století a trvá dodnes. Dnes však tuto dlohou a strastiplnou cestu podnikají i lidé z jiných důvodů, ti, kteří si chtějí něco dokázat,apod.I na dobu těchto slavných bojů se dnešní socialistické Španělsko dívá s nelibostí.Z obrovské baziliky v Santiago de Compostella musel být dokonce odstraněn obraz, na kterém svatý Jakub na bílém koni zabíjí Maury.Na obrazech bývá svatý Jakub zpodoben jako bojovník, nebo jako poutník, v rouše kajícníka, s poutnickou holí a mušlemi na oděvu.Takový obraz je i v našem kostele.

Eva Latifová